111222 Науково-методичний центр управління: Місія та стратегічна мета
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Місія та стратегічна мета

Місія

Вищого навчального закладу Укоопспілки

«Полтавського університету економіки і торгівлі»

 

„Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного”

забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій

 

Стратегічна мета

Вищого навчального закладу Укоопспілки

« Полтавського університету економіки і торгівлі»

 

визначення та реалізація пріоритетних напрямів модернізації системи вищої освіти з метою забезпечення її відповідності ключовим вимогам Болонської декларації, Великої Хартії університетів, державним і галузевим стандартам вітчизняної фахової підготовки

 

Головна мета зовнішньої політики

Вищого навчального закладу Укоопспілки

«Полтавського університету економіки і торгівлі»

 

забезпечення високого іміджу та стабільного функціонування, як вищого освітнього закладу та наукового центру у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, торгівлі, обслуговування, харчових та інформаційних технологій

 

Основні завдання

Вищого навчального закладу Укоопспілки

«Полтавського університету економіки і торгівлі»

 

Забезпечення інноваційного розвитку університету

 

Формування необхідного ресурсного забезпечення

 

Вдосконалення механізму залучення обдарованої молоді до навчання

 

Поглиблення міжнародного співробітництва

 

Поліпшення якості підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою

 

Підвищення якісного рівня науково-педагогічних кадрів кафедр, розвиток наукових шкіл за напрямами освіти, науки та економіки

 

Здійснення заходів щодо соціального захисту персоналу, студентів, аспірантів університету

 

Посилення соціального партнерства та сприяння інтеграційним процесам з іншими навчальними закладами, науковими установами, роботодавцями

 

Удосконалення управління та організаційної структури університету