111222 Науково-методичний центр управління: Моніторинг
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Моніторинг

Одним із напрямків визначення ефективності та якості освітньої діяльності є систематичне проведення моніторингу навчальної діяльності студентів і викладачів.

Головне завдання проведення моніторингу навчальної діяльності студентів і викладачів в університеті – одержання аналітичних даних про якість освітнього процесу і ефективність навчальної діяльності студентів і викладачів на основі визначення рівня задоволення запитів студентів щодо якості навчального процесу.

Кінцева мета моніторингу – удосконалення системи управління навчальним процесом в університеті на основі інформації про змістовні параметри навчальної діяльності та її ефективність.

З 2002 року в університеті проводиться моніторинг навчальної діяльності студентів, який дозволяє:

  • надавати керівництву кафедр, факультетів і ректорату аналітичні дані про якісні параметри освітнього процесу та ефективність навчальної діяльності студентів;
  • забезпечувати багатогранний ефективний зв’язок студентів і науково-педагогічних працівників;
  • визначати ступень задоволеності студентів якістю навчального процесу на кафедрах;
  • створювати загальну інформаційну основу для координації зусиль і налагодження співробітництва науково-педагогічних працівників різних кафедр;
  • сконцентровувати увагу науково-педагогічних працівників на найважливіших аспектах педагогічного процесу з визначенням ключових показників оцінки його якості;
  • набувати студентами навичок саморефлексії, навчати їх прийомам змістовної самооцінки своєї навчальної діяльності, формувати у них активну позицію суб’єкта професійної підготовки;
  • створювати практичні інструменти для реалізації принципів гуманізації і демократизації освітнього процесу на основі вивчення психоемоційного стану студентів, урахування їх запитів, сподівань, думок.

Моніторинг є корисним для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу – і для студента, і для науково-педагогічних працівників, і для адміністрації університету:

По-перше, студент, може самостійно за запропонованою методикою оцінити свою навчальну діяльність, розробити програму самовиховання;

По-друге,  науково-педагогічний працівник отримує інформацію, необхідну для коригування технології навчання, покращення управління навчальною діяльністю студентів, підвищення його мотивації до професійного самовдосконалення;

По-третє,   навчальний центр, деканати забезпечені інформацією, яка дозволяє точніше планувати організаційно-методичну роботу, напрямки підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, зміст семінарів з педагогічної майстерності тощо.

По четверте – ректорат отримує необхідне інформаційне забезпечення для прийняття важливих управлінських рішень та коригування процесів.

Моніторинг навчальної діяльності студентів і навчально-педагогічних працівників здійснюється за допомогою Автоматизованого комплексу, який складається із двох частин: «Моніторинг навчальної діяльності студентів» і «Моніторинг навчальної діяльності науково-педагогічних працівників»

Моніторинг навчальної діяльності студентів передбачає опитування студентів за двома анкетами. Перша анкета має назву «Студентська думка». За цією анкетою здійснюється опитування 20% студентів 1-5 курсів від загальної кількості. Дана анкета включає семантично протилежні пари тверджень стосовно навчальної діяльності студента, його почуттів, задоволеності, оцінок того, що відбувається під час лекцій, навчальних занять, самостійної роботи тощо. Анкета складається із двох частин: І – психологічна (1-20 питання), ІІ – організаційно-методична (21-40 питання).

Кожна частина  включає 4 підсистеми навчальної діяльності студентів, які характеризуються 5 парами питань, що мають протилежні твердження. Психологічна частина містить мотиваційну, операціональну, інформаційну та регуляторну підсистеми, організаційно-методична частина – підсистему теоретичної та практичної підготовки, підсистему організації самостійної і індивідуальної роботи, підсистему організаційного та методичного забезпечення навчального процесу та підсистему кваліфікації викладачів, їх відношення до студентів.

У результаті обробки даних моніторингу навчальної діяльності студентів за даною анкетою здійснюється оцінка загального середнього балу ефективності навчальної діяльності студентів; рівня ефективності навчальної діяльності студентів в розрізі академічних груп, курсів, факультетів, в цілому по університету; рівня ефективності навчальної діяльності у розрізі підсистем.

З метою визначення задоволення потреб студентів, ефективності організації навчального процесу та її вдосконалення, результативності навчальної діяльності науково-педагогічних працівників здійснюється опитування студентів за анкетою «Якість навчальних занять очима студентів». За даною анкетою проводиться опитування студентів щодо якості проведення лекцій та семінарських (практичних і лабораторних) занять. Кожне питання включає три варіанти відповіді: найвища оцінка – 10 балів, середня – 5 балів і нижча – 0 балів.

Анкетування студентів носить анонімний характер. Студенти заповнюють анкети за допомогою персональних комп’ютерів у комп’ютерних класах. Спеціально розроблена програма передбачає створення бази даних відповідей студентів у розрізі академічних груп і окремих студентів.

Програма обробки даних моніторингу дозволяє провести аналітичну обробку не тільки у табличному форматі, а й більш наочному вигляді – у вигляді графіків, діаграм.

Автоматизація проведення моніторингу навчальної діяльності студентів значно скоротила час на проведення опитування студентів, обробки результатів анкетування, доведення результатів до кафедр, деканатів, ректорату, прийняття оперативних управлінських рішень, розробки коригувальних і запобіжних дій.

Паралельно моніторингу навчальної діяльності студентів в кожному семестрі навчального року проводиться моніторинг якості навчальних занять. Даний моніторинг передбачає відвідування навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять) кожної кафедри членами спеціально створюваної комісії. До складу комісії включені представники деканату, завідувач кафедрою або уповноважений з питань управління якістю на кафедрі, провідні викладачі, які мають педагогічну освіту та представники науково-методичного центру управління якістю діяльності. Результати оцінювання якості проведення навчальних занять оформлюються у Висновку про якість проведення занять. Даний документ включає показники оцінювання, які дозволяють визначити рівень практичної реалізації у навчальному процесі за 3 блоками: зміст і логіка, методика викладання, культура мовлення. Кожний показник оцінюється у балах від 0 до 12. Крім того визначається середній бал і висновок з кожного блоку, з якості проведення заняття в цілому – загальна оцінка педагогічної майстерності викладача. Перевіряючи у висновку зазначають пропозиції щодо вдосконалення методики проведення заняття за кожним блоком.

Результати проведення моніторингу навчальної діяльності студентів і науково-педагогічних працівників обговорюються на засіданнях кафедр, науково-методичної ради університету, враховуються при проведенні конкурсів на заміщення науково-педагогічними працівниками посад на наступні терміни. Проведення моніторингу дозволяє кафедрам, деканатам і ректорату своєчасно реагувати на випадки неякісного викладання дисциплін, низької ефективності проведення навчальних занять, недостатнього рівня активізації пізнавальної діяльності студентів.