111222 Науково-методичний центр управління: Хронологізація
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Хронологізація

Хронологія модернізації  освітньої діяльності університету

 

2001 рік

 

1. Розроблена система управління якістю освітньої діяльності Полтавського кооперативного інституту.

2. Проведене наукове дослідження «Розробка системи якості ПКІ  у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000».

3. Розроблена та реалізована Концепція впровадження системи управління якістю освітньої діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України у відповідності до вимог державних і міжнародних стандартів  ІSO серії 9000 і Комплексна програма впровадження системи управління якістю освітньої діяльності ПУСКУ у відповідності до вимог міжнародних і державних  стандартів ІSO серії 9000.

4. Проведена міжвузівська науково-методична конференція науково-педагогічних працівників на тему «Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою».

5. Створено науково-методичний центр управління якістю освітньої діяльності.

6. Відкрита на базі факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ПУСКУ Школа педагогічної майстерності за програмою «Інноваційні інформаційні технології навчання».

7. Створена електронна бібліотека університету.
 

2002 рік

 

1. Проведена міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічних працівників на тему «Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності».

2. Виконання наукового дослідження «Приведення системи керування якістю освітньої діяльності ПУСКУ у відповідність із вимогами державних стандартів ГСТУ ІSO серії 9001-2001 у світлі Національної доктрини розвитку освіти України».

3. Створена та запроваджена в навчальний процес віртуально-тренінгова система SITA для самостійної роботи студентів.

4. Розроблені, затверджені  та впроваджені внутрішні стандарти системи управління якістю діяльності університету.
 

2003 рік

 

1. Проведена міжвузівська науково-методична конференція науково-педагогічних працівників на тему «Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності».

2. Проведений міжнародний семінар проректорів з навчальної та методичної роботи вищих навчальних закладів споживчої кооперації країн СНД «Управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів споживчої кооперації».

3. Проведено внутрішній аудит всіх процесів діяльності кафедр гуманітарного циклу.

4. Розроблені, затверджені  та впроваджені внутрішні стандарти системи управління якістю діяльності університету.
 

2004 рік

 

1. Створена Школа управлінського персоналу «Підготовка управлінського резерву вищих навчальних закладів».

2. Запроваджено систему перенесення навчально-методичного забезпечення навчального процесу на електронні носії.

3. Запроваджено викладання навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонській процес».

4. Проведена міжнародна науково-практична конференція «Проблеми європейської і євроатлантичної інтеграції:  освітній вимір».

5. Проведена міжвузівська науково-методична конференція науково-педагогічних працівників на тему «Проблеми підготовки спеціалістів без відриву від виробництва в у мовах реформування вищої освіти».

6. Проведена міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні ресурси та послуги: нові види, проблеми розвитку та використання».

7. Запроваджено проведення моніторингу навчальної діяльності студентів.

8. Проведено внутрішній аудит всіх процесів діяльності кафедр університету.

9. Розроблені, затверджені  та впроваджені внутрішні стандарти системи управління якістю діяльності університету.
 

2005 рік

 

1. Отримано звання «Лідер сучасної освіти» на Дев’ятій міжнародній виставці  навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006».

2. Запроваджено моніторинг якості проведення навчальних занять науково-педагогічними працівниками.

3. Проведена міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічних працівників на тему «Модернізація змісту й технологій підготовки фахівців: проблеми й завдання вищих навчальних закладів з питань входження в європейський освітній простір».

4. Завершено виконання наукового дослідження «Приведення системи управління якістю освітньої діяльності ПУСКУ відповідно вимог державних стандартів ДСТУ ІSO серії 9001-2001 в світлі Національної доктрини розвитку освіти України».

5. Розроблено та впроваджено автоматизований комплекс «Моніторинг навчальної діяльності студентів» і «Моніторинг якості проведення навчальних занять науково-педагогічними працівниками».

6. Проведено внутрішній аудит всіх процесів діяльності структурних підрозділів.

7. Розроблені, затверджені  та впроваджені внутрішні стандарти системи управління якістю діяльності університету.
 

2006 рік

 

1. Розроблена та затверджена Програма розвитку університету на 2006-2010 роки.

2. Розроблена та затверджена Програма формування й розвитку науково-педагогічного потенціалу«Кадри 2010».

3. Підготовлені та затверджені Концепціія та Програма інформатизації діяльності та  управління університетом.

4. Впроваджена кредитно-модульну систему організації навчального процессу для студентів І курсу денної форми навчання (набір 2006р.).

5. Створена робоча група з питань запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

6. Проведена міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічних працівників на тему «Гармонізація вищої школи України в умовах європейської інтеграції».

7. Отримано сертифікати «Визнання досконалості в Україні» і «Визнання досконалості в Європі -***» на 15-му  Міжнародному форумі якості.

8. Запроваджено викладання навчальної дисципліни «Університетська освіта».

9. Розробка Автоматизованої системи управління університетом.

10. Розроблені та видані навчально-методичні посібники для самостійного вивчення навчальних дисциплін за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів 1 курсу 2006-2007 навчального року.

11. Створено навчально-тренінговий банк кафедри банківської справи для студентів спеціальності «Банківська справа».

12. Проведені  робочі семінари для науково-педагогічних працівників  з організації навчального процесу за кредитно-модульною системою.

13. Підготовлене та затверджене Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПУСКУ.

14. Підготовлене та затверджене Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання.

15. Підготовлене та затверджене Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної  роботи в  Полтавському  університеті споживчої кооперації України.

16. Підготовлене та затверджене Положення про робочу навчальну програму з дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

17. Підготовлений та затверджений «Порядок оцінювання знань студентів ПУСКУ з урахуванням вимог Болонської декларації».

18. Розроблено і впроваджено електронний журнал обліку успішності студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

19. Проведена реорганізація навчального відділу та центру управління якістю освітньої діяльності університету. 20. Створено навчально-науковий інформаційний центр університету на базі центру комп’ютерних технологій.

21. Розроблені, затверджені  та впроваджені внутрішні стандарти системи управління якістю діяльності університету.
 

2007 рік

 

1. ПУСКУ нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

2. Отримано бронзову медаль на Десятій міжнародній виставці  навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2007» у номінації «Модернізація вищої освіти в контексті Болонської конвенції» та звання «Лідер сучасної освіти».

3. Організовано та проведено Міжнародний самміт вищих навчальних закладів споживчої кооперації країн Співдружності Незалежних Держав.

4. Отримано диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України»  (електронна бібліотека).

5. Отримано диплом Четвертої виставки-презентації Освіти України «Інноваційні технології навчання» (презентація «Моніторинг цілісного зростання особистості на основі оцінок соціально-професійної зрілості студентів»). 

6. Проведена міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічних працівників на тему «Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів».

7. Розроблений та виданий Студентський путівник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

8. Створено та розміщено в локальній мережі університету і електронній бібліотеці Інформаційні пакети зі спеціальностей.

9. Запроваджені комп’ютерно-мережеві технології адміністративного управління університетом.

10. ПУСКУ обрано базовою організацією Полтавського регіонального вузла мережі «УРАН».

 11. Проведено семінари-тренінги з викладачами та навчально-допоміжним персоналом ПУСКУ щодо застосування нових інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі та управлінській діяльності.

12. Розроблена та запроваджена система електронного документообігу.

13. Створено Центр тренінгових технологій.

14. Створено Школу молодого викладача на базі факультету підвищення кваліфікації педагогічних робітників МІПК.

15. Створено сектор «Дослідження соціально-професійної зрілості студентів» науково-методичного центру управління якістю освітньої діяльності .

16. Започатковано навчально-тренінгове тестування викладачів.

17. Розпочата підготовка іноземних студентів.

18. Проведені  робочі семінари для науково-педагогічних працівників  з організації навчального процесу за кредитно-модульною системою.

19. Розроблені та видані навчально-методичні посібники для самостійного вивчення навчальних дисциплін за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів 2 курсу 2007-2008 навчального року.

20. Запроваджено атестація соціально-професійної зрілості студентів.

21. Розроблені, затверджені  та впроваджені внутрішні стандарти системи управління якістю діяльності університету.
 

2008 рік

 

1. Отримано срібну медаль на Одинадцятій  міжнародній виставці  навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» у номінації «Інноватика у вищій освіти» та звання «Лідер сучасної освіти».

2. Проведено міжнародну науково-методичну конференцію науково-педагогічних працівників на тему «Модернізація освітньої діяльності: проблеми і завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір».

3. Проведений другий (заключний) тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів навчальних закладів з міжнародної економіки у відповідності до наказу МОН України.

4. Запроваджені дистанційні технології навчання.

5. Проведені  робочі семінари для науково-педагогічних працівників  з організації навчального процесу за кредитно-модульною системою.

6. Розроблені та видані навчально-методичні посібники для самостійного вивчення навчальних дисциплін за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів 3 курсу 2008-2009 навчального року.

7. Проведено Кубок ректора серед студентів зі стратегічного менеджменту.

8. Впроваджено в навчальний процес літній семестру за кредитно-модульною системою організації навчання.

9. Обладнано лекційні аудиторії мультімедійними засобами навчання.

10. Розроблені, затверджені  та впроваджені внутрішні стандарти системи управління якістю діяльності університету.
 

2009 рік

 

1. Проведено діагностичний аудит системи управління якістю діяльності університету за міжнародними стандартами ISO 9001:2008.

2. ПУСКУ запрошений Болонським університетом до підписання Великої Хартії Університетів.

3. Проведено міжнародну науково-методичну конференцію науково-педагогічних працівників на тему «Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України».

4. Актуалізована місія та політика університету в галузі якості.

5. Актуалізовані Карти процесів з напрямків діяльності університету.

6. Отримано срібну  медаль на Дванадцятій  міжнародній виставці  навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2009» у номінації «Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах».

7. Проведено внутрішній аудит процесів виховання студентської молоді, наукової діяльності, управління документацією та науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

8. Розроблені та видані навчально-методичні посібники для самостійного вивчення навчальних дисциплін за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів 4 курсу 2009-20010 навчального року.

9. Проведені робочі семінари з підготовки персоналу кафедр і структурних підрозділів університету до зовнішнього аудиту системи управління якістю діяльності за міжнародними стандартами ISO 9001:2008.

10. Проведені  робочі семінари для науково-педагогічних працівників  з організації навчального процесу за кредитно-модульною системою.

11. Розроблені, затверджені  та впроваджені внутрішні стандарти системи управління якістю діяльності університету.

 

2010 рік

 

1. Затверджено вченою радою Концепція діяльності університету, План розвитку університету на період до 2020 року з урахуванням перспектив регіонального ринку праці, Концепція інформатизації діяльності та управління університетом на 2011-2015 роки, Програма інформатизації університету на 2011-2015 роки.

2. Затверджено Міністерством освіти і науки України та Правлінням Укоопспілки нова редакція Статуту університету.

3. Проведено міжнародну науково-методичну конференцію науково-педагогічних працівників на тему «Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами  менеджменту ISO  9001:2008: досвід впровадження та напрями  вдосконалення».

4. Проведено внутрішній аудит управління організацією самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів з науково-педагогічними працівниками.

5. Проведено моніторинг навчальної діяльності студентів І-V курсів шляхом опитування за анкетою «Студентська думка» і «Якість навчальних занять очима студентів».

6. Проведено перевірку якості виконання курсових робіт студентами товарознавчо-комерційного факультету, експертиза якості виконання курсових робіт студентами напряму підготовки «Управління персоналом і економіка праці».  

7.Проведено внутрішній аудит якості складання та виконання індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників кафедр іноземних мов, ділової іноземної мови, правознавства, управління персоналом та економіки праці, комерційної діяльності  та підприємництва

8. Проведено конкурс науково-методичних робіт і навчальної методичної літератури, підготовлених та виданих у 2007-2008, 2008-2009 навчальних роках.

9. Отримано золоту медаль на Тринадцятій міжнародній виставці  навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» у номінації «Інновації у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес».

10. Отримано золоту медаль на виставці «Інноватика в освіті України» у номінації «Інноватика у вищій освіті».

11. Проведено наглядовий аудит системи управління якістю діяльності університету.

12.Проведені робочі семінари для науково-педагогічних працівників з організації навчального процесу за кредитно-модульною системою.

13.Розроблені та видані навчально-методичні посібники для самостійного вивчення навчальних дисциплін за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів 5 курсу 2010-2011 навчального року.

14.Розроблені та актуалізовані, затверджені  й впроваджені документи системи управління якістю діяльності університету.

 

2011 рік

 

1. Проведено внутрішній аудит процесів діяльності системи управління якістю діяльності університету.

2. Проведено моніторинг навчальної діяльності викладачів (якості проведення навчальних занять).

3. Проведено експертизу курсових робіт (проектів) студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціалістів і магістрів напрямів підготовки (спеціальностей), які проходили акредитацію.

4. Отримано звання «Лідер сучасної освіти» на Чотирнадцятій  міжнародній виставці  навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011».

5. Отримано золоту медаль на виставці «Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Інновації у використанні інноваційно-комунікаційних технологій  освітіньому процесі».

6. Проведено наглядовий аудит системи управління якістю діяльності університету.

7. Проведено міжнародну науково-методичну конференцію науково-педагогічних працівників на тему «Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу».

8. Проведено моніторинг навчальної діяльності студентів І-V курсів шляхом опитування за анкетою «Студентська думка» і «Якість навчальних занять очима студентів».

9. Проведено аналіз виконання навчальної роботи (педагогічного навантаження) науково-педагогічними працівниками кафедр за 2010-2011 навчальний рік.

10. Розроблені та видані навчально-методичні посібники для самостійного вивчення нововведених  навчальних дисциплін за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

11. Розроблені та актуалізовані, затверджені  й впроваджені документи системи управління якістю діяльності університету.

 

2012 рік

 

1. Проведено внутрішній аудит процесів діяльності системи управління якістю діяльності університету.

2. Проведено зовнішній аудит (ресертифікацію) системи управління якістю діяльності університету.

3. Проведено моніторинг навчальної діяльності викладачів (якості проведення навчальних занять).

4. Проведено експертизу курсових робіт (проектів) студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціалістів і магістрів напрямів підготовки (спеціальностей), які проходили акредитацію.

5. Проведено моніторинг навчальної діяльності студентів І-V курсів шляхом опитування за анкетою «Студентська думка» і «Якість навчальних занять очима студентів».

6. Проведено міжнародну науково-методичну конференцію науково-педагогічних працівників на тему «Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження».

7. Отримано Гран-прі конкурсу-виставки «Сучасні заклади освіти-2012», у номінації  «Лідер вищої освіти в Україні-2012».

8. Проведено перевірку наповнення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін згідно навчального плану за циклами дисциплін напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

9. Розроблені та видані навчально-методичні посібники для самостійного вивчення нововведених  навчальних дисциплін за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

10. Розроблені та актуалізовані, затверджені  й впроваджені документи системи управління якістю діяльності університету.

 

2013 рік

 

1. Проведено міжнародну науково-методичну конференцію науково-педагогічних працівників на тему «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи до впровадження дистанційних технологій навчання».

2. Отримано золоту медаль та диплом лауреата конкурсу IV Міжнародної виставки-презентації «Сучасні заклади освіти – 2013» у номінації «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти».

3. Проведено експертизу курсових робіт (проектів) студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціалістів і магістрів напрямів підготовки (спеціальностей), які проходили акредитацію.

4. Проведено перевірку наповнення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін згідно навчального плану за циклами дисциплін напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зі спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» і «Курортна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

5. Проведено моніторинг навчальної діяльності викладачів (організації проведення відкритих навчальних занять).