111222 Науково-методичний центр управління: Науково-методичні
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Науково-методичні

Науково-методичні конференції

Організатор – Науково-методичний центр управління якістю діяльності

1999 рік  - XXIV міжвузівська науково-методична конференція «Соціальні та морально-психологічні важелі вдосконалення навчально-виховного процесу»

2000 рік - XXV міжвузівська науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями»

2001 рік – ХХVI міжвузівська науково-методична конференція, при­свячена 10-й річниці неза­леж­но­сті України «Нові технології нав­чан­ня та покращення якості під­го­тов­ки фахівців з вищою освітою»

 

2002 рік – ХХVIІ міжнародна науко­во-методична конференція «Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності»

 

2003 рік – ХХVIІІ міжвузівська науково-методична конференція «Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності»

 

2004 рік – XXІX міжвузівська науково-методична  конференція «Підготовка фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої школи»

 

2005 рік – XXX міжвузівська науково-методична конференція «Модернізація змісту й технологій підготовки фахівців: проблеми й завдання вищих навчальних закладів з питань входження в європейський освітній простір»

 

2006 рік – ХХХІ міжнародна науково-методична конференція, присвячена 45-річниці університету «Гармонізація вищої школи України в умовах європейської інтеграції»

 

2007 рік – ХХХІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів»

 

2008 рік – ХХХІІІ міжнародна науково-методична конференція «Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір»

 

2009 рік – ХХХІV міжнародна науково-методична конференція «Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України»

2010 рік – ХХХV міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення»

2011 рік – ХХХVІ міжвузівська науково-методична конференція «Компетентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу»

2012 рік – ХХХVІІ міжнародна науково-методична конференція «Новітні інноваційні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження»

2013 рік – ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо  впровадження дистанційних технологій навчання»

ПРОГРАМА            РЕКОМЕНДАЦІЇ

2014 рік – XXXIX Міжвузівська науково-методична конференція «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників»

 

2015 рік – XL міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації практичної підготовки студентів».

 

2016 рік – XLI міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу».

 

2017  рік – XLII міжнародна науково-методична конференція «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної  освіти впродовж життя»

 

2018  рік  –  XLIІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти:  компетентнісний  підхід у підготовці сучасного фахівця»