111222 Науково-методичний центр управління: Структура
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Структура

Сектор «Інноваційні технології навчання та організації навчального процесу»

Основні завдання:

1. Узгодження дій всіх структурних підрозділів Університету з питань реалізації стратегічного напряму підвищення якості підготовки фахівців.

2. Формування єдиної політики щодо покращення якості діяльності університету, підвищення конкурентноздатності освітніх послуг і сприяння їх просуванню на ринку освітніх послуг та методики її реалізації.

3. Організація вивчення, розповсюдження та впровадження інноваційних технологій в навчальний процес Університету.

4. Науковий супровід розробки та впровадження інноваційних технологій навчання та організації навчального процесу.

5. Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо впровадження інноваційних технологій навчання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

6. Організація підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів і тренінгів з впровадження інноваційних технологій навчання та організації навчального процесу.

7. Проведення семінарів для науково-педагогічних працівників кафедр:
- інтерактивні методи навчання студентів;
- індивідуально-консультативна робота викладачів зі студентами;
- розроблення навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін за кредитно-модульною системою організації навчального процесу;
- робота з інформаційними  ресурсами в Internet.
8. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.

9. Організація підготовки та проведення конкурсів у сфері якості на краще методичне забезпечення навчального процесу, використання новітніх освітніх технологій, електронних інформаційних ресурсів і технологій.
10. Формування тематики та організаційне забезпечення проведення наукових досліджень з проблем управління якістю діяльності форм і методів навчального процесу, практичної підготовки фахівців, новітніх технологій навчання та методів контролю знань студентів.
11. Впровадження результатів наукових досліджень з проблем управління якістю діяльності, форм і методів навчального процесу, практичної підготовки фахівців, новітніх технологій навчання та методів контролю знань студентів.
12. Методичне керівництво роботою Шкіл: педагогічної майстерності, молодого викладача та управлінського персоналу.
 

Сектор «Моніторинг якості освітньої діяльності»

Основні завдання: 

1. Проведення моніторингу процесів щодо реалізації програм і проектів за окремими напрямами стратегічного плану розвитку Університету.

 2. Організаційне та методичне забезпечення проведення всіх видів моніторингу діяльності (навчальної діяльності студентів, якості проведення навчальних занять та інших форм навчальної роботи, якості навчально-методичного забезпечення навчального процесу, рівня задоволеності замовників освітніх послуг тощо).

 3. Організація дослідження соціально-професійної зрілості студентів, удосконалення системи контролю рівня досягнень та участі студентів у громадській діяльності університету.

 4. Аналіз та підготовка аналітичних матеріалів за результатами моніторингу діяльності.

 5. Інформування керівництва та структурних підрозділів щодо результатів моніторингу діяльності системи якості діяльності.

 6. Підготовка пропозицій щодо поліпшення якості надання освітніх послуг, викладання дисциплін, методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів.

 7. Управління стандартизацією освітніх послуг в межах загальноуніверситетської системи менеджменту якості.

 8. Організація підготовки та проведення нарад і семінарів з питань управління якістю діяльності.

 

Сектор «Внутрішній аудит процесів діяльності»

Основні завдання:

1. Проведення внутрішнього аудиту системи якості діяльності університету на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001.

2. Адекватне відображення результатів внутрішнього аудиту всіх процесів в його документаційному забезпеченні.

3. Виявлення невідповідностей процесів і результатів освітньої діяльності.

4. Планування та здійснення коригувальних і запобіжних дій з метою усунення фактичних і потенційних причин невідповідностей.

5. Розробка пропозицій для обґрунтованих та ефективних рішень, спрямованих на усунення виявлених недоліків та порушень процесів діяльності Університету.

6. Забезпечення дотримання всіма співробітниками університету при виконанні своїх службових обов’язків вимог законодавства та нормативних актів в галузі освіти, освітньо-професійних стандартів в діяльності університету, внутрішніх документів, що визначають політику, стратегію та тактику університету у сфері управління якістю діяльності.

7. Забезпечення контролю за своєчасною ідентифікацією, оцінкою та прийняттям заходів щодо мінімізації відхилень і порушень процесів та результатів в межах діяльності Університету.

8. Інформування керівництва та структурних підрозділів щодо результатів внутрішнього аудиту системи якості діяльності.

9. Ефективна взаємодія з зовнішніми аудиторами, органами державного та відомчого управління з питань діяльності та функціонування системи управління якістю Університету.

10. Підтримка і подальший розвиток системи управління якістю діяльності Університету.