111222 Науково-методичний центр управління: Сторінками історії
Науково-методичний центр управління
якістю діяльності ПУЕТ
Get Adobe Flash player

Сторінками історії

Науково-методичний центр управління якістю діяльності створений 1 вересня  2001 року у відповідності до наказу ректору від 31.08.2001 р. №  75.

Мета створення центру – підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом впровадження системи якості в практику освітньої діяльності університету, удосконалення форм і методів управління якістю, методичного забезпечення та організаційного керівництва, узагальнення та поширення кращого досвіду підготовки фахівців, консолідації та координації зусиль всіх структурних підрозділів університету з управління якістю освітньою діяльності

 

Керівництво центру: 

2001 р.-2002 р. – Валентинова Ніна Іванівна, кандадат технічних наук, доцент

2002 р. – Огуй Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент

 

Історія

 становлення системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вищий навчальний заклад «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Полтавський університет споживчої кооперації) одним із перших ВНЗ розпочав в Україні розробку та запровадження систем управління якістю.

В 1997 році Вищий навчальний заклад «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Полтавський університет споживчої кооперації) отримав статус “Колективний член Української асоціації якості” (свідоцтво члена Української асоціації якості №16002).

За ініціативою ректора, на той час Полтавського кооперативного інституту, В. Дорохіна за підтримкою першого проректора В. Косаріної в 1998 році було створено спеціалізовану творчу групу науково-педагогічних працівників, які пройшли відповідне навчання та отримали посвідчення внутрішніх аудиторів і сертифікати менеджерів систем якості Української асоціації якості та Європейської організації якості. Завданнями цієї групи було проведення оцінки роботи інституту та розробка системи управління якістю діяльності навчального закладу.

З метою координації заходів з розробки та впровадження системи управління якістю діяльності у серпні 2001 року в університеті був створений науково-методичний центр управління якістю діяльності.

У період з 1998 р. по 2004 р. науково-методичний центр управління якістю діяльності і творчі колективи науково-педагогічних працівників (менеджерів систем якості) під керівництвом першого проректора, проф. к.е.н, Косаріної В.П. провели наукові дослідження в рамках науково-дослідних тем: «Розробка системи якості Полтавського кооперативного інституту у відповідності із міжнародними стандартами ІSO серії 9000» і «Приведення системи управління якістю освітньої діяльності ПУСКУ у відповідності із вимогами державних стандартів ДСТУ ІSO серії 9001-2001 у світлі Національної доктрини розвитку освіти України».

Результатами досліджень сталі «Концепція впровадження системи управління якістю освітньої діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України у відповідності із вимогами державних і міжнародних стандартів  ІSO серії 9000» і «Комплексна програма впровадження системи управління якістю освітньої діяльності ПУСКУ у відповідності із вимогами міжнародних і державних  стандартів ІSO серії 9000». 

Вченою радою були схвалені політика у сфері якості; основні стратегічні та тактичні завдання,  спрямовані на забезпечення надання високоякісних освітніх послуг і підготовку та випуск конкурентоспроможних фахівців; пріоритетні напрями реалізації стратегії і тактичних завдань у сфері якості.

Важливим етапом побудови системи управління якістю діяльності закладу були визначення та ідентифікація процесів діяльності.

З метою ефективного управління процесами на кожному напрямку діяльності були призначені відповідальні та уповноважені з питань управління якістю діяльності на кафедрах і в структурних підрозділах університету.

Для поширення принципів TQM (Total Quality Management) серед персоналу було проведено навчання з питань управління якістю діяльності. Перше навчання мало дві меті. Перш за все, це ознайомлення персоналу зі змістом і  основними принципами TQM, призначенням системи управління якістю діяльності навчального закладу. По-друге, переконання персоналу.

Робочою групою розроблені карти процесів: маркетингу освітніх послуг, формування контингенту студентів, навчально-організаційного процесу, навчальної діяльності, навчально-методичного забезпечення, наукового процесу, науково-дослідної роботи студентів, виховання студентської молоді, стратегічного планування, оперативного управління, фінансового планування, управління персоналом, інформаційного забезпечення, управління інфраструктурою, процесу післядипломної освіти, міжнародної співпраці.

Менеджерами системи якістю та провідними викладачами розроблені документи системи управління якістю, які регламентують якість управління вищезазначеними процесами. Всі документи затверджені та впроваджені в діяльність університету.

Для забезпечення постійного поліпшення діяльності як основного принципу функціонування системи управління якістю в університеті розроблена та запроваджена система моніторингу навчальної діяльності викладачів та студентів. Процес опитування та обробка матеріалів моніторингу здійснюється на основі автоматизованого комплексу «Моніторинг навчальної діяльності студентів».

В університеті щорічно проводиться внутрішній аудит всіх процесів, які здійснюються кафедрами та структурними підрозділами: навчально-методичного забезпечення, управління документацією, інформаційного забезпечення, наукової діяльності тощо.

Результати моніторингу та внутрішнього аудиту обговорюються на засіданнях кафедр, рад факультетів, вченої, науково-методичної рад, ректорату, після чого визначаються та запроваджуються коригувальні і запобіжні дії.

За результатами участі у 4-му Українському національному конкурсі з якості на регіональному рівні (1999 р.) Полтавський кооперативний інститут нагороджений дипломом Лауреата у номінації «Великі підприємства», регіон: Полтавська область.

Ефективність функціонування системи управління якістю діяльності університету була достатньо високо оцінена на 15-му  Міжнародному форумі з якості у листопаді 2006 р. Підтвердженням стали сертифікати «Визнання досконалості в Україні і „Визнання досконалості в Європі –***».

У рамках системи управління якістю впроваджуються інноваційні освітні технології. З 2004 р. в університеті впроваджена кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблені відповідні документи, які регламентують організацію навчального процесу за новітньою технологією. В університеті працює постійний семінар для професорсько-викладацького складу з питань впровадження кредитно-модульної системи. З 2008 р. в університеті були започатковані заходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 на базі Полтавського університету економіки і торгівлі почався педагогічний експеримент з впровадження дистанційного навчання у підготовку фахівців. Науково-педагогічні працівники кафедр почали активну працю зі створення дистанційних курсів.

Починаючи з 2001 року в університеті щорічно проводяться міжнародні та міжвузівські науково-методичні конференції, присвячені питанням  управління якістю освітньої діяльності університету.

У грудні 2008 р. аудиторами Української асоціації якості був проведений діагностичний аудит системи управління якістю діяльності університету, а в травні 2009 р. – аудиторською групою органа сертифікації «ПРИРОСТ» від імені DGS GmbH була проведена експертиза системи управління якістю діяльності університету на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008. Результатом зовнішнього аудиту стало рішення аудиторської групи про повну відповідність системи управління якістю  університету вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та рекомендація  ОС  «ПРИРОСТ» і DGS GmbH видати сертифікат відповідності. Сертифікат відповідності був виданий на 2010-2012 роки. У травні 2012 р. відбувся ресертифікаційний аудит системи управління якістю діяльності, який проводився аудиторською групою органа сертифікації «ПРИРОСТ» від імені DGS GmbH, за результатами якого університет отримав сертифікат відповідності на 2013-2015 роки.

Впровадження системи управління якістю в діяльність університету, її сертифікація та подальший розвиток і вдосконалення управління процесами спрямовано на реалізацію головної місії університету – забезпечення розвитку  потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців нового покоління – лідерів у сфері економіки, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій.

Результатами впровадження та розвитку системи управління якістю є, перш за все, підвищення ефективності діяльності університету. По-друге, функціонування університету у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO забезпечує його конкурентоспроможність на ринках освітніх послуг і праці, а також підсилення конкурентного статусу. По-третє, впорядкування всіх процесів діяльності, документальне їх затвердження та ефективне виконання дозволяє університету успішно підтверджувати відповідний рівень акредитації. Вчетверте, результатом здійснення процесу управління персоналом у відповідності до принципів TQM є наявність в університеті висококваліфікованого професорсько-викладацького та обслуговуючого персоналу, який за рахунок підвищення своєї кваліфікації забезпечує високоякісний рівень організації та змістовності навчального процесу. По-п’ятих, спрямованість університету на постійне вдосконалення своєї діяльності забезпечує стабільну тенденцію у формуванні контингенту студентів. І, в шостих,  високий рівень підготовки фахівців з урахуванням постійних змін і тенденцій розвитку економіки дозволяє нашим випускникам знаходити власну «нишу» на ринку праці та вносити вагомий внесок у розвиток різних галузей економіки України.